ჩვენი მომსახურება

ჩვენი მომსახურება იყოფა ოთხ ძირითად კატეგორიად: სივრცის შიდა აკუსტიკა, ხმაური და ვიბრაცია, აუდიოვიზუალური პროექტირება, ხმის იზოლაციისა და აკუსტიკის აზომვები.

კომპანიის მთავარი მიზანია მომხმარებელზე ორიენტირებული და ფუნქციონალური გადაწყვეტილებების მიღება. ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ არ ვართ ფოკუსირებულნი მხოლოდ კონკრეტულ სფეროზე, არამედ განვიხილავთ გარეშე თემებსაც. მომხმარებლის მოთხოვნილებასა და ბიუჯეტზე მორგებული მოქნილი გადაწყვეტილებები და შესრულება ჩვენი ძლიერი მხარეებია.

რეგიონი და ენა

აირჩიე რეგიონი და ენა

Current selection: